Proces wyceny

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wyceny nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez właściwego ministra.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która miedzy innymi :

  • posiada wyższe wykształcenie,
  • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
  • odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,
  • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Potrzeba wyceny wynika bądź z przepisów prawa, bądź z innych uwarunkowań związanych z potrzebą minimalizowania ryzyka decyzji podejmowanych na rynku kapitałowym, w procesie gospodarowania i zarządzania majątkiem prywatnym bądź publicznym. Wycena nieruchomości jest definiowana jako "postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości". Postępowanie to prowadzone jest przez rzeczoznawcę majątkowego a przygotowana opinia o charakterze autorskim, stanowi dokument o nazwie operat szacunkowy.

 


ETAPY POSTĘPOWANIA

  • Zlecenie wyceny.

Kontakt telefoniczny lub mailowy z rzeczoznawcą. Przekazanie informacji o rodzaju nieruchomości i celu ewentualnej wyceny. Określenie kosztu wykonania operatu szacunkowego. Umówienie terminu oględzin nieruchomości.

  • Oględziny nieruchomości. 

Podpisanie zlecenia na wycenę nieruchomości. Wykonie dokumentacji fotograficznej nieruchomości, inwentaryzacja budynków oraz przeprowadzenie wywiadu terenowego.

  • Zebranie dokumentów.

Pobranie od właściwych urzędów (lub zleceniodawcy) dokumentów niezbędnych do przygotowania wyceny, a będących  zarazem źródłem danych merytorycznych: księga wieczysta, ewidencja gruntów i budynków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego itp.

  • Przygotowanie operatu.

Techniczne wykonanie operatu szacunkowego w formie pisemnej. Analiza danych o nieruchomości, pełen opis nieruchomości, analiza lokalnego rynku nieruchomości, wybór odpowiedniej metody wyceny, wykonanie obliczeń,

  • Wynik wyceny w formie operatu szacunkowego.

Określenie wartości nieruchomości i przekazanie operatu szacunkowego zleceniodawcy.